Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Na Konferencji będziecie mieli Państwo możliwość wygłoszenia referatów w następujących sekcjach tematycznych*:
• Niematerialne dziedzictwo kulturowe
• Historia polskiej myśli pedagogicznej i edukacji
• Folklor, folkloryzm, folk
• Pamięć i dziedzictwo
• Sztuka ludowa
• Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury
• Tradycja a religia
• Przekazywanie tradycji w instytucjach oświatowych
• Tradycja a nowoczesność

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy kontakt@konferencja-tradycja.pl w dokumencie o rozszerzeniu “*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz “*.pdf” do dnia
2 czerwca 2018 roku.
Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Tradycja, Nazwisko i Imię, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Szczegółowe informacje na temat wystąpień zostaną przesłane do Uczestników wraz z listą zakwalifikowanych tematów do zaprezentowania podczas Konferencji.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres kontakt@konferencja-tradycja.pl i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

* Wyboru sekcji tematycznej należy dokonać podczas rejestracji tematu wystąpienia. Więcej informacji w zakładce Rejestracja.

Facebook